• CUSTOMER CENTER
 • 010-7389-2123
 • 해시렌탈
 • 상담가능시간 : AM10-PM08
 • BANK ACCOUNT
 • 하나은행 355-910019-27004
 • 예금주 : 주식회사 해시
 • COMPANY INFORMATION
 • 상호명 : 해시    대표 : 신대원    개인정보책임관리자 : 임정환(gio@haesiinc.com)
  사업자 등록 번호 : 826-81-01884 [사업자정보확인]
  주소 : 서울시 서초구 양재동 74-1번지 C8호    대표 전화 : 02-516-2123    이메일 주소 : gio@haesiinc.com
   
COPYRIGHT (C) 2016 HAESIINC ALL RIGHTS RESERVED
AND DESIGNED BY GA09 DESIGN